Forberedelse til en affektbaseret politik, del 1: Affekt og intervention

I 68-oprøret herskede den freudomarxistiske psykologi. Og så blev selv samme generation elite i kulturen, og kunne fortsætte med at snakke om de andres falske bevidsthed og dårlige smag. I den neoliberale management-litteratur hersker den kognitive psykologi, med al dens positive tænkning. I samtidens arbejdssamfund har du ikke ret til at være glad på arbejdet, du er tvunget til at være glad, smile til kunderne, leve med en indfølende boss der bekymrer sig om dit privatliv, udstråle overskud og mingle med dine kollegaer.

Mit eget udgangspunkt er denne utilpashed i denne verden. En græmmelse og afsky for de korrupte ting i hverdagen, der tvinger mig til positiv tænkning over shitty vilkår og udstråle begejstring over uretfærdige fordelinger af den fælles rigdom. Det politiske er alle de kollektive exodus fra de verdener. Men løsningen er ikke at blive deprimeret, omend dette også kan ses som en slags intuitiv modstandsreaktion – den strejkende glædesrobot, der nægter at mobiliseres og være fleksibel – men som også har frygtelige konsekvenser og er svært at styre.

Vi må udvikle vores fornemmelser for flere og mulige nye måder at blive berørt på, af hinanden, ved at skabe resonans, for at kunne handle mod det der får os til at lide i samtiden og for at kunne opfinde nye måder at glædes på, som vi selv har magten over. En bemægtigelse af vores evner til at berøre og blive berørt. Og ikke kun for at glædes, men også de andre nuancer af følelsesspektret er vigtige: sorgen og omsorgen, fascinationen og inspirationen, vreden og raseriet, stilheden og fredfyldtheden. Alle disse måder at blive berørt på må vi frigøre fra den ulige tvang og fordele de privilegier der kan katalysere dem ligeligt.

Det bliver derfor vigtigt at undersøge hvilken psykologi og menneskesyn vi selv gør brug af og således indrammer flugten fra samtiden i, fordi den ikke blot sætter mulighedsbetingelserne for modstanden, men også allerede tegner de nye følelsesmæssige rum vi kan håbe på.

Hvad jeg tror at det ovenstående handler om – modstanden mod følelsernes tvang og opfindelsen af nye lige fordelt måder at berøre og blive berørt på – er, at vi kort sagt må bestræbe en frihed i affekter. Derfor vil jeg nu dykke ned i hvad begrebet om affekter betyder i psykologien og hvordan det specifikt relaterer sig til måder at intervenere på, dvs. ændre, mutere, eksponere og forandre affekternes berøring af vores kroppe på. Derefter kan vi måske bedre spekulere på, hvordan vi kan gøre bedre affektbaseret modstand og opfinde bånd mellem os, der sætter os i stand til at berøre og blive berørt på lige basis.

Affekt

Der findes mange måder at tale om affekt på. Baruch Spinoza gjorde det, og Gilles Deleuze gjorde det efter (og med) ham. Jeg vil dog gerne rette øjne og ører mod en måde at tale om affekter på, der er mere indsnævret og afgrænset, og samtidig har forfinet sig gennem årelange praktiske erfaringer af interventioner. Og det primært psykoterapeutisk intervention. Så det er en psykologisk affektteori dette, men husk, at det hele kan og bør lede op til en udvidelse og anvendelse til en politik affektbaseret interventionsform.

I psykologien er affekter en mere præcis og teknisk måde at snakke om de grundlæggende bestanddele i de mere komplekse emotioner. I affektteorien består emotioner af en kombination af affekter, som er mere grundlæggende, noget kroppen er udstyret med fra fødslen, der udviklet over artens fylogenese. Affekterne deles ofte op i positive og negative affekter, men opdeling der giver mere mening ift. intervention er opdelingen hæmmende affekter vs. aktiverende affekter.

De hæmmende affekter berører os ved at få lukke ned for adfærd, trække os tilbage eller undvige:

  • Skyldfølelse/skam/ydmygelse. Selv-bevidsthed er det tydelige tegn på, at personen er blevet opmærksom på og derved forsøger at hæmme adfærd der er uacceptabelt for ens egen selvopfattelse eller kulturelle/samfundsmæssige regler.
  • Angst/panik. Hæmmer adfærd der kan putte personen i fare.
  • Diffus følelsesmæssig smerte. Forårsager en “behavioral shutdown” ved at få personen til at lide og føle sig utilpas. Ikke en egentlig affekt, men en almen konsekvens af “negative affekter” (dvs. dem der får os til at føle os utilpasse).

De aktiverende affekter berører os ved åbne op, engagere os og blive trukket mod sager:

  • Vrede/selvhævdelse. Aktiverer kroppen og selvet til at hævde sine behov, sætte grænser, trykke og skubbe sager væk eller tilbage, stoppe en uvelkommen handling eller grænseoverskridelse. Det er samme affekt der er på spil i den lille irritation såvel som det fulde raseri.
  • Sorg/gråd. Aktiverer kroppen til at græde, for at engagere til andres hjælp og omsorg, for at forløse smerte og for at kunne bearbejde og acceptere tab i livet.
  • Glæde/nydelse/begejstring. Beroliger og kæler kroppens og tankens sanser for at fortsætte nydelsesfulde aktiviteter. Aktiverer de afslappende muskler og giver slip på spændinger. Kommer til udtryk i hele spektret fra tilfredshed, ro, nydelse, accept, beherskelse, fred, ærefrygt, forundring, begejstring og oplevelsen af verden ynde.
  • Frygt/skræk. Aktiverer kroppen til at flygte og løbe væk. Frygt kan dog også hæmme handlinger (i dets angstfyldte form i lammelsen overfor stor fare).
  • Interesse/ophidselse. Fokuserer opmærksomheden på noget, for at komme nærmere, blive tiltrukket og undersøge, gå på opdagelse. Kommer til udtryk som fx nysgerrighed, entusiasme, håb, iver og endda overstrømmelse.
  • Nærhed/ømhed/tillid. Aktiverer en omsorgsfuld håndsudrækning til andres behov, såvel som åbenhed og tillid til andre, eller ømheden og omsorger rettet mod selvet (selvtillid, selvværd osv) for at beskytte selvets integritet. Omfavner, rører og berører, holder om, tager hånd om, og plejer. At samtidig være modtagelig for, åben og skrøbelig for andre. Kommer også til udtryk i termer af medfølelse, tilknytning, kærlighed, hengivelse, stolthed eller lykke/glæde for andre eller selv.
  • Seksuelle begær. Teknisk set ikke en affekt, men en drift, da den i Tomkins’ affektteori har et allerede bestemt og generelt objekt, dvs. den aktivitetet som driften mobliserer kroppen til: At engagere sig i et seksuelt møde. Modsat Freud er det seksuelle begær ikke alle steder (libidoen osv), men er her specifik til en vis grad. Seksuelle begær er heller ikke primære eller dominerende i motivationspsykologisk forståelse, dvs. det er ikke derfor vi “egentlig gør det vi gør”. I stedet er det sådan, at seksuelle begær uden videre kan overskrives og muteres gennem affekternes farvning, som når skam inducerer pludselig impotens, frygt får kroppen til at løbe skrigene væk eller følelsesmæssig smerte og sorg blandet med vrede og nag kan gøre kroppen helt uimodtagelig for tilnærmelse.

Komplekse emotioner er således det konstante remix af affekterne, som altid berører og mobiliserer eller hæmme kroppen til det den nu laver og til tider er den strøm af ambivalente og modstridende affekter der vælter gennem kroppen. Med følelser menes der selve oplevelsen af de komplekse emotioner. Det er også derfor man ikke helt “ved hvad man føler”, fordi de komplekse emotioner ikke er særligt entydige, men derimod modsiger sig selv. Som tiltrækning eller nydelsen af den anden, som man samtidig er vred over fra en tidligere hændelse.

Ovenstående affektteori blev pioneret af Silvan Tomkins, der gennem 50 år studerede og skrev om affekter. Det er virkelig kedeligt at så få med interesse i psykologi bliver introduceret til ham (som studerende på Københavns Universitet har jeg aldrig selv fået lejligheden). Mener nok at nogen havde kaldt ham “Den anden Freud”, men mangler reference. Vigtig og vægtig er Tomkins’ arbejde i hvert fald.

Intervention

Senere er det blevet anvendt og forandret specifikt til psykoterapi og det er her jeg ønsker at lære mere, ikke for at nødvendigvis lave psykoterapi, men fordi terapien over så længe har forfinet og udviklet former for intervention.

Hos Leigh McCullough og de andre der beskæftiger sig med affekt operationaliserer de affekterne med terapi i fokus, mere præcist omkring begrebet “affektfobier“: Frygt for at opleve bestemte affekter, fx sorg, vrede eller glæde. Man frygter fx at sørge sin afdøde ven, fordi hvis man først begynder at græde, så tænker man at man aldrig stopper igen. Eller man frygter at græde, fordi ens nære aldrig har set en græde før, og de tænkes dømme en som svag. Osv.

Måden man behandler patienten på – og det er her relationen og resonansen kommer ind – er gennem gradvis exponering for den frygtede affekt. Så terapeuten går omsorgsfuldt men også aktivt sammen med patienten igennem at opleve den frygtede affekt, fx gennem at fortælle om “hvad det er der gør dig allermest bange ved at føle vrede overfor din ven” og endda rollespille situationen. Det minder næsten om behavioristisk adfærdsterapi og de låner også en del derfra.

Og så er metoden objektrelationsteoretisk. Der er således fokus på også terapeutens affekter (og affektfobier), fordi de “enacter” visse indlærte mønstre og scenarier hos patienter (fordi terapeutens affektive reaktioner “resonerer” med bestemte tidligere erfaringer om personer i deres liv der opfører eller har opført sig på lignende måde).

I øvrigt er de her forskellige psykodynamiske måder at tale om resonans måske relevante, fx “enactments”, “embodiments”, “embeddedness” m.m. Vil som sidste og tredje litteratur varmt anbefale David Wallins “Attachment in Psychotherapy”. Tilknytning (inkl. mellem patient og terapeut), affekter, kroppens ikke-verbale sprog, mentalisering og mindfulness. Den er desuden inspirerende ærlig og fejlbarlig (han snakker fx om hvordan og hvornår han bør fortælle patienter om sig selv, fortælle de ting han ikke forstår eller kan forstå osv).

Så, nu kommer millionspørgsmålene: For hvordan kan vi tilpasse og anvende de fornemmelser, teorier og begreber for intervention, som de affektbaserede psykoterapier for oven har udviklet, ikke til en intervention rettet mod enkelte individer i det terapeutiske rum, men til bredere, samfundsmæssige, politiske interventioner? Hvordan vil en affektbaseret politik se ud?

5 Replies to “Forberedelse til en affektbaseret politik, del 1: Affekt og intervention”

Comments are closed.